Pomiń linki

Temat: prowizje od banku

Najnowsze orzecznictwo w sprawach zwrotów prowizji

  Następnie, wyrokiem z dnia 4 marca 2021 r., III Ca 889/20, Sąd Okręgowy w Gliwicach, także uznał, że konsumentowi dokonującemu przedterminowej spłaty kredytu niewątpliwie przysługuje roszczenie o zwrot części pobranej przez bank prowizji. Wspomnianym wyrokiem Sąd Okręgowy oddalił apelację banku od korzystnego dla konsumentów wyroku sądu I instancji, którym

Nieuczciwe praktyki rynkowe banków w zakresie zwrotów prowizji

  Praktyka wskazuje, że część banków nadal odmawia zwrotów prowizji konsumentom dokonującym wcześniejszej spłaty całości kredytu. Najczęściej podawanym przez banki argumentem odmowy jest to, że prowizja nie stanowi kosztu związanego z długością okresu kredytowania oraz że korzystny dla konsumentów wyrok TSUE z dnia 11 września 2019 r. wywołuje skutki tylko

Obowiązek banku do rozliczenia z konsumentem

Wcześniejsza spłata całości kredytu konsumenckiego przed określoną w umowie datą spłaty ostatniej raty rodzi dla banku obowiązek rozliczenia kosztów kredytu, a także ewentualnych nadpłat kredytu. Bank nie może dokonać takiego rozliczenia w sposób dowolny, gdyż związany jest w tym zakresie przepisami ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie

Wcześniejsza spłata kredytu konsumenckiego oraz hipotecznego

  Wcześniejsza spłata kredytu jest dla konsumenta niewątpliwie korzystna, gdyż pomniejszeniu ulegają koszty kredytu należne za okres, o który skrócono czas obowiązywania umowy. Chodzi tutaj w szczególności o odsetki, które bank pobrałby, gdyby okres kredytowania biegł nadal oraz o koszty, które konsument poniósł przed spłatą kredytu, a więc prowizja bankowa